utss

Polityka prywatnosci

Klauzuala informacyjna

Drogi użytkowniku

gdy korzystasz z naszego serwisu przetwarzamy na Twoje dane osobowe, którymi mogą być, np. adres IP twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników, administratorem tych danych jest: Usługi Transportowe Stanisław Staubach, ul.Miodowa 10, 77-127 Nakla, NIP 842 108 70 43,              tel.59 823 18 60 lub 48 695 843 672. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem iod@utssnakla.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie chcesz, aby Administrator przetwarzał Twoje dane osobowe wówczas powinieneś zaprzestać korzystania z niniejszego serwisu i opuścić tę stronę internetową

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisu prowadzonego przez Administratora, ulepszać treści oraz usługi, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną przed lub dochodzeniem roszczeń, w tym kontekście podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator nie przekazuję danych osobowych innym odbiorcom, z wyjątkiem przedsiębiorców zapewniających hosting serwisu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Możesz żądać od Administratora: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wówczas gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przechowuję dane osobowe użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane